Detailní charakteristika

Místně příslušný útvar územního plánování :

  • Roudnice nad Labem:
    Územní plán sídelního útvaru Brozany – Doksany

Místně příslušný stavební úřad

  • Roudnice nad Labem

Využití

Zóna je dle územně plánovací dokumentace (ÚPD) Města Roudnice nad Labem vhodná pro umístění výroby a služeb, zejména zařízení výroby a služeb pro odvětví zpracovatelského průmyslu, zařízení zemědělské velkovýroby. Dále je vhodná pro zařízení středně velkých areálů výrobních skladů, nezbytné technické vybavení, stavební dvory a zařízení pro údržbu, zařízení komerční a dopravní, parkoviště a odstavná stání. Vyjímečně přípustné je využití pro bydlení pohotovostní a služební, občanskou vybavenost komerčního typu, provozovny a areály drobného podnikání a služeb.